Artikel 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
     - WS: opdrachtnemer Waterstijl.
     - Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon aan wie door WS een offerte of opdrachtbevestiging is gericht dan wel met wie WS een overeenkomst sluit of aan wie WS goederen of diensten levert.
     - Opdracht / overeenkomst: de tussen WS en opdrachtgever gesloten overeenkomst.

Artikel 2. Algemeen

2.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met WS, voor zover hiervan niet uitdrukkelijk is afgeweken.
2.2 Ver­wijzingen door opdrachtgever naar diens algeme­ne voor­waar­den worden door WS niet aanvaard.
2.3 Schriftelijk overeengekomen afwijkingen of aanvul­lingen worden geacht slechts voor de (deel-)opdracht waarop zij betrekking hebben, te zijn overeengekomen. Voor iedere nieuwe of opvol­gende (deel-)opdracht dient afwijking van de onderhavige algemene voorwaarden opnieuw schriftelijk te worden overeengekomen.
2.4 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 3. Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
3.2 Overeenkomsten waarbij WS partij is, gelden eerst als gesloten:
    na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst, dan wel
    na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van een door WS gedaan aanbod;
    door aanvang van de werkzaamheden.
3.3 Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 8 dagen na factuurdatum.
3.4 Indien WS tijdens de uitvoering van de werkzaamheden een mondelinge meerwerkopdracht ontvangt van of namens de opdrachtgever en opdrachtgever heeft na uitvoering van het meerwerk dit werk geaccepteerd althans heeft niet geprotesteerd tegen het meerwerk, dan mag WS ervan uitgaan dat het meerwerk op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever is geschied tegen de door WS gehanteerde prijzen en tarieven.
3.5 Indien opdrachtgever de overeenkomst namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon sluit, verklaart hij – door ondertekening van het contract – daartoe bevoegd te zijn. Opdrachtgever is naast deze andere natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
3.6 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is WS daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij WS anders aangeeft.
3.7 WS behoudt zich het recht voor om orders zonder opgaaf van redenen te weigeren.
3.8 Een samengestelde prijsopgave verplicht WS niet tot nakoming van een deel van het in de aanbieding of offerte vermelde tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4. Vergoeding, prijs en kosten

4.1 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in Euro’s, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.2 Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De prijs van de zaken wordt bepaald aan de hand van de door WS in haar prijslijst van datum overeenkomst vastgestelde prijzen. De uurprijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van WS, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Kosten van derden worden door WS doorbelast aan opdrachtgever. WS heeft het recht een opslag op de door derden gemaakte kosten te leggen.
4.3 WS mag prijsstijgingen doorberekenen na 3 maanden datum offerte, indien zich tussen het moment van de aanbieding of offerte en uitvoering van de overeenkomst prijswijzigingen hebben voorgedaan van meer dan 5%, doordat bijvoorbeeld sociale lasten, omzetbelasting, lonen, grondstoffen, kosten van verwerking of afvoer zijn gestegen.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 WS zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap in Nederland.
5.2 WS stelt de wijze van uitvoering van de overeenkomst vast, voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
5.3 Alle risico’s, vertragingen, schaden en kosten voortvloeiende uit moeilijk bereikbare  plaatsen komen voor rekening van de opdrachtgever.
5.4 WS heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.5 Indien opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is opdrachtgever aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
5.6 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, goedkeuringen, vergunningen of ontheffingen, waarvan WS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan WS worden verstrekt. Indien hetgeen voor de uitvoering van de overeenkomst benodigd is niet tijdig aan WS is verstrekt, heeft WS het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
5.7 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan WS de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5.8 Opdrachtgever draagt op eigen kosten zorg voor:
    beschikbaarheid, bereikbaarheid en eventueel verlichting van het terrein waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd:
    voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen van en naar opslagplaats en het werk;
    aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water; verbruik is voor rekening van opdrachtgever;
    tekeningen van de ligging van eventuele kabels, buizen en leidingen;
    noodzakelijke verkeersmaatregelen;
    verwijdering van obstakels die de uitvoering van de werkzaamheden beïnvloeden;
    afdoende veiligheidsmaatregelen bij werkzaamheden aan het werk;
    schaftruimte en sanitaire voorzieningen.
5.9 WS is gerechtigd van opdrachtgever te vorderen dat opdrachtgever zekerheid stelt voorafgaand of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.
5.10 Ten aanzien van ontgraving en sloop wordt bepaald, dat de kosten van onvoorziene werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld opruiming van voorwerpen die een ontgraving bemoeilijken of belemmeren, indien WS niet van de aanwezigheid van deze voorwerpen op de hoogte was of redelijkerwijs op de hoogte had moeten zijn, als meerwerk worden opgevoerd.
5.11 Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen, dat voor aanvang van de sloop- of graafwerkzaamheden alle gas-, water- en elektraleidingen tot minimaal 10 meter rondom het terrein zijn afgesloten.

Artikel 6. Verontreiniging en naburige gebouwen en gronden

6.1 Indien WS twijfel heeft over de hoedanigheid van het te verwijderen en of af te voeren afval/materiaal, is opdrachtgever op eerste verzoek van WS verplicht een onderzoek in te stellen. Bij weigering is WS gerechtigd een onderzoek op kosten van opdrachtgever in te laten stellen. Tot de uitslag van het onderzoek bekend is, is WS bevoegd de uitvoering van de werkzaamheden op kosten van de opdrachtgever op te schorten.
6.2 Opdrachtgever blijft eigenaar van het verontreinigde of gevaarlijke materiaal, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, ongeacht de bekendheid van partijen, op welk moment dan ook met de verontreiniging of het gevaar. In het voorkomende geval wordt WS geacht nimmer eigenaar te zijn geweest.
6.3 Extra kosten veroorzaakt door de verontreiniging komen voor rekening van opdrachtgever.
6.4 Voordat WS met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden zal aanvangen is opdrachtgever verplicht zich een beeld te vormen en zonodig onderzoek te doen naar de staat en toestand van eventuele naburige gebouwen en gronden en het mogelijke effect van de door WS uit te voeren werkzaamheden op die zaken. Opdrachtgever dient voor eigen rekening en risico eventuele noodzakelijke maatregelen en/of voorzieningen te (doen) treffen ter voorkoming en/of beperking van schade aan deze zaken. Eventueel door WS extra te treffen maatregelen en/of voorzieningen zullen worden beschouwd als meerwerk.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst

7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
7.2 Indien partijen de overeenkomst wijzigen en/of aanvullen, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. WS zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
7.3 Een overschrijding van de overeengekomen prijs zal als meerwerk worden beschouwd.
7.4 Indien WS voor een wijziging in de overeenkomst nieuwe tekeningen, berekeningen, modellen e.d. moeten maken, zal WS de hieraan verbonden kosten bij opdrachtgever extra in rekening brengen.
7.5 Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
    ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van de uitvoering,
    ingeval van kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan WS,
    ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten,
    ingeval van afwijkingen in de verrekenbare hoeveelheden.
7.6 Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de opdracht zijn begrepen, maar die op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke nader moeten worden ingevuld.

Artikel 8. Annulering

8.1 Indien opdrachtgever de overeenkomst annuleert is opdrachtgever gehouden conform de onderstaande regeling een bepaald percentage van de overeengekomen prijs (inclusief BTW) als annuleringskosten aan WS te betalen, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst:
    Bij annulering tot 16 weken voor de geplande levering/uitvoering:                                  10%;
    Bij annulering tot 6 weken voor de geplande levering/uitvoering:                                    30%;
    Bij annulering tot 4 weken voor de geplande levering/uitvoering:                                    50%;
    Bij annulering tot 1 week voor de geplande levering/uitvoering:                                      75%;
    Bij annulering minder dan 1 week voor de geplande levering/uitvoering:                        90%.
8.2 Indien opdrachtgever bij annulering de afname weigert van de reeds door WS aangeschafte zaken zoals grondstoffen en materialen, al dan niet be- of verwerkt, is opdrachtgever gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan WS te voldoen.
8.3 Annulering dient per aangetekend schrijven te geschieden.

Artikel 9. Opschorting en ontbinding
9.1 WS is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
    opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
    er goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever slechts gedeeltelijk, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk zal nakomen;
    opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is  gesteld vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

De opschorting is slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt.

9.2 Voorts is WS bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
9.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van WS op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien WS de nakoming van de verplichtingen opschort behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
9.4 WS behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10. Overmacht.

10.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
10.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en onvoorzien, waarop WS geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor WS niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van WS, ziekte van haar personeel, ongevallen, verkeersopstoppingen, slechte weersomstandigheden, brand, waterschade, overstromingen en stagnatie in de leveringen door toeleveranciers van WS worden daaronder begrepen.
10.3 WS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat WS haar verbintenis had moeten nakomen.
10.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere partij.
10.5 Voor zoveel WS ten tijde van het intreden van de overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is WS gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke  overeenkomst.

Artikel 11. Levering, oplevering

11.1 Levering geschiedt af magazijn, tenzij anders is overeengekomen. Risico tijdens vervoer is steeds voor de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.
11.2 Indien WS gegevens behoeft van opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd c.q. uitvoering aan nadat opdrachtgever aan WS ter beschikking heeft gesteld.
11.3 Indien WS een termijn voor oplevering c.q. levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven oplevertijd op leveringstijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever WS schriftelijk in gebreke te stellen.
11.4 Indien de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd is uitgedrukt in dagen, wordt onder een dag verstaan een werkdag. Dagen waarop WS vanwege onwerkbaar weer geen werkzaamheden kan uitvoeren worden niet onder werkdagen gerekend.
11.5 WS is gerechtigd het werk in gedeelten op te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deeloplevering zelf geen zelfstandige waarde toekomt. WS is gerechtigd deelopleveringen afzonderlijk te factureren.
11.6 Het werk is opgeleverd als WS al dan niet schriftelijk aan opdrachtgever of een op het werk aanwezige vertegenwoordiger van opdrachtgever aangeeft dat de werkzaamheden zijn afgerond, dan wel indien opdrachtgever het werk in gebruik neemt.

Artikel 12. Risico-overgang
Het risico van verlies of beschadiging van de aangevoerde materialen, grondstoffen en andere zaken gaat op opdrachtgever  over op het moment waarop deze zaken aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 13. Reclames

13.1 Opdrachtgever is gehouden het opgeleverde werk, c.q.  het geleverde op het moment van oplevering, c.q. levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het uitgevoerde werk, c.q. het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-)verkeer worden gesteld.
13.2 De opneming c.q. het onderzoek vindt plaats door de opdrachtgever in aanwezigheid van WS en strekt ertoe te constateren of WS aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
13.3 Eventuele zichtbare gebreken behoren binnen 8 werkdagen na oplevering c.q. levering schriftelijk aan WS te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken behoren binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 maand na oplevering c.q. levering schriftelijk te worden gemeld.
13.4 WS dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren.
13.5 De navolgende situaties kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame:
    de in de catalogus/aanbieding/advertentie/prijslijst vermelde zet-, druk- of schrijffouten;
    kleurafwijkingen of afwijkingen in de maatvoering tot 15%.
13.6 Indien aan de opdrachtgever voor of bij de aanbieding een demonstratie is gegeven of een model is getoond of verstrekt, is zulks uitsluitend geschied bij wijze van aanduiding zonder dat de zaken daaraan behoeven te beantwoorden dan wel dat daaraan rechten kunnen worden ontleend.
13.7 Indien tijdig wordt gereclameerd en indien de reclames naar het oordeel van WS juist zijn, zal WS de tekorten of gebreken binnen redelijke termijn herstellen. Opdrachtgever blijft echter verplicht tot betaling van het uitgevoerde werk en de gekochte zaken.
13.8 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal WS slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het hiernavolgende onder ‘aansprakelijkheid’ bepaalde.
13.9 Indien niet tijdig wordt gereclameerd of indien opdrachtgever het door WS aangelegde, uitgevoerde of geleverde in gebruik heeft genomen, wordt het werk geacht deugdelijk te zijn opgeleverd.
13.10 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na factuurdatum.

Artikel 14. Garantie

14.1 De door WS geleverde zaken voldoen aan de technische eisen en specificaties welke door de fabrikant worden gesteld.
14.2 De in het vorige lid gegeven garantie geldt alleen indien partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen en geldt gedurende 12 maanden na levering.
14.3 Wijkt de fabrieksgarantie af van de voormelde garantietermijn, dan is deze garantie beperkt tot de garantie die door deze derde wordt gegeven.
14.4 Deze garantie is beperkt tot fabrieksfouten en geldt niet voor uitgevoerde werkzaamheden, gebreken en schade die het gevolg zijn van onjuiste opslag, ondeugdelijk of ondeskundig gebruik, vervoer, montage of reparatie door een koper of een derde.
14.5 Zolang opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.
14.6 Garantie vervalt indien anderen dan WS werkzaamheden hebben verricht aan de geleverde zaken of indien andere dan de verplicht voorgeschreven onderhoudsproducten zijn gebruikt. .

Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1 WS is nimmer aansprakelijk voor :
    indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
    schade van welke aard ook doordat WS is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens met name met betrekking tot het aanwezig zijn van kabels, leidingen of andere obstakels, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor WS kenbaar behoorde te zijn;
    schade ten gevolge van verontreinigde grond of verontreinigde of gevaarlijke materialen of stoffen;
    aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade niet aan WS toerekenbaar is;
    door of namens opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed die de werkwijze heeft op de bodemgesteldheid, alsmede voor de door of namens opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen;
    bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld dan wel door hem zijn voorgeschreven, indien deze gebreken mochten hebben;
    schade voortvloeiende uit gegeven adviezen. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij WS bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij WS steeds de bedoeling van opdrachtgever als leidraad en uitgangspunt neemt;
    schade ten gevolge van slechte weersomstandigheden, sabotage, brand, blikseminslag, virussen, ondeugdelijk onderhoud of slechte bediening.
15.2 Onverminderd de aansprakelijkheid krachtens de overeenkomst of de wet, is WS aansprakelijk voor schade aan het werk tijdens het werk, tenzij deze schade het gevolg is van ongewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan WS in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen had behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor haar rekening te doen komen.
15.3 Indien WS aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van WS te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
15.4 De gevolgen van de naleving van de wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van opdrachtgever.
15.5 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van WS.

Artikel 16. Betaling

16.1 Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum of een nader overeen te komen termijn, op een door WS aan te geven wijze. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
16.2 WS is gerechtigd een voorschotbedrag in rekening te brengen. Na ontvangst van het voorschotbedrag zal WS uitvoering aan de overeenkomst geven.
16.3 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 2 % per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
16.4 In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating tot schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van WS op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
16.5 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en lopende rente.

Artikel 17. Incassokosten

17.1 Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige ) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. In ieder geval is opdrachtgever de buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van het openstaande bedrag verschuldigd, met een minimum van € 250,-- exclusief BTW.
17.2 Indien WS hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 18. Eigendomsvoorbehoud

18.1 Alle door WS geleverde zaken blijven eigendom van WS totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met WS gesloten overeenkomst is nagekomen.
18.2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
18.3 Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
18.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht WS zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.
18.5 Voor het geval WS zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen geeft opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan WS of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van verkoper zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 19. Intellectuele rechten

Alle rechten van intellectuele aard met betrekking tot de door WS voor, tijdens of na uitvoering van de opdracht gemaakte, gebruikte of ter beschikking gestelde programma’s, stukken, werkwijzen, informatie enzovoorts worden en blijven uitsluitend eigendom van WS, ongeacht het aandeel van opdrachtgever of derden daarin. Uitoefening van deze rechten is slechts aan WS voorbehouden en opdrachtgever is gehouden eventuele deelrechten omgaand en kosteloos aan WS over te dragen.

Artikel 20. Geschillen en toepasselijk recht

20.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
20.2 Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement waar WS kantoor houdt, behoudens het recht van WS de zaak aan te brengen bij de wettelijk bevoegde rechter.